Nûn-i,Mîm-i Sâkin/Harf-i Med

NÛN-İ SÂKİN

Üzerinde hareke bulunmayan cezimli nûn’a denir.

MÎM-İ SÂKİN

Üzerinde hareke bulunmayan cezimli mim’e denir.

HARF-İ MED (Uzatma Harfi)

Üç tanedir: