Sekte

SEKTE

Kur’an-ı Kerîm’de dört kelime üzerinde sekte yapılır. Yani ses kesilerek okunur. Buna sekte denir.

Sekte yapılan yerler şunlardır:

1. Kehf Sûresi 1. âyetin sonunda kelimesinde

Burada sekte yapılmasaydı derken ihfa yapılması gerekirdi.


2. Yâsin Sûresi 52. ayetteki kelimesinde


3. Kıyame Sûresi 27. ayetteki kelimesinde

Sekte yapılmasa idi idğâm-ı bilâ gunne olacaktı.


4. Mutaffifîn Sûresindeki kelimesinde

Sekte yapılmasaydı idgâm-ı mütegaribeyn olacaktı.

);